LANius - základní informace


Obecná charakteristika


  Integrovaný knihovní systém LANius je soubor programů, pracujících na osobním počítači PC nebo skupině těchto počítačů, spojených v síti. V tomto systému jsou zahrnuty všechny základní pracovní činnosti, prováděné běžně v knihovnách. Systém využívá několika moderních možností výpočetní techniky k zjednodušení a zrychlení práce, zejména možnosti práce více knihovníků současně se stejnými záznamy a podstatné zjednodušení výpůjční služby díky technologii čárového kódu.

  Knihovní systém vyvíjí firma LANius s.r.o v úzkém kontaktu s Městskou knihovnou Tábor, kde je systém testován a využíván. Díky tomu lze tvrdit, že vzniká zejména pro používání ve veřejných knihovnách či knihovnách obdobného typu. Velký důraz ze strany knihovníků byl a je kladen na snadnost a intuitivnost používání programů, zejména při vkládání a manipulaci s daty. Proto základní a velice oblíbený nástroj pro práci s knihovním systémem LANius je myš. Zbavuje knihovníka nutnosti přemýšlet, kterou klávesu má či nemá v daném okamžiku stisknout.

  Knihovní systém řeší řadu základních i speciálních činností, které na sebe navazují nebo jedna druhou ovlivňují. Společná pro ně však je práce s určitou množinou dat - informací. Protože určité skupiny prací jsou úzce časově či obsahově blízké, jsou sdruženy a zpracovány jedním programem, který nazýváme modul.

  Každý z modulů se chová jako samostatný program se všemi potřebnými volbami. Důležité však je, že všechny moduly pracují nad společnou datovou základnou a jsou tedy úzce svázány. Znamená to, že změna dat v jednom modulu se projeví na příslušných místech v ostatních modulech. Přitom je možné používat jeden či více modulů samostatně s možností postupné kompletace celého systému.

  V roce 1995 vznikl základ souborného katalogu, který umožňuje knihovnám uspokojovat náročné požadavky čtenářů. Obsahuje kolem 200 tisíc titulů naučné literatury z více než 200 veřejných knihoven České republiky. Každý uživatel knihovního systému LANius se může podílet na jeho tvorbě a zejména využívat uložené informace. Více informací včetně možnosti vyhledávání najde na www.skat.cz.

  Knihovní systém LANius je připraven také poskytovat ve své době nové, moderní služby komunikace mezi knihovnami celé republiky. K propojení se využívá sítě Internet.

  V roce 2008 byl vývoj knihovního systému LANius ukončen. Doporučujeme přejít na modernější a rozvíjený Clavius.


Popis jednotlivých modulů systému LANius


Doplňování údajů

  Je základní částí celého knihovního systému. Tento modul zabezpečuje vkládání a údržbu informací o fondech knihovny. Jeho hlavní vlastností je možnost vkládání záznamů o dokumentech z mnoha pracovišť najednou. Efektivnost práce zajišťují slovníky autorů, původců, nakladatelství, edic a klíčových slov. Mimo hlavní knižní fond umožňuje režim zpracovávat regionální a doplňovací (výměnný) fond. Eviduje však i hudebniny a v rozšířené verzi i AV média. V současné době je také aktuální možnost tvorby a evidence objednávek, proto je součástí modulu propracovaný akviziční režim. Již tento samotný, základní modul velmi usnadňuje namáhavou a časově náročnou práci knihovníků v oddělení doplňování a zpracování fondů.


ONLINE katalog

  Tento modul řeší vlastní využívání uložených informací. Umožňuje vyhledávání libovolných údajů o fondech. Jeho předností je jednoduchá metoda zadávání dotazů. Výsledky vyhledání jsou pak k dispozici na obrazovce nebo v několika variantách na tiskárně v podobě sestav. Ve všech případech zobrazení výsledků jsou používány záznamy, zpracované podle knihovnických pravidel a norem. Tento modul pracuje ve dvou základních režimech. První z nich je určen pro knihovníky a umožňuje vyhledávání všech sledovaných údajů a jejich kombinací. Používá speciální dotazovací formulář, pomocí kterého lze zadat i nejsložitější kombinované dotazy relativně přehlednou formou. Druhý režim, určený pro vyhledávání dle požadavků čtenářů, nahrazuje dosavadní lístkové katalogy. Je řešen tak, aby byl snadno použitelný i čtenářem laikem. V OK Tábor je ONLINE katalog pro čtenáře v běžném provozu od října 1992.


Výpůjční protokol

  Je to modul, který podstatně ulehčuje namáhavou a na přesnost náročnou práci v půjčovnách. Umožňuje vkládání, opravy a vyhledávání údajů o čtenářích a výpůjčkách. Zároveň obsahuje režim tisku štítků čárového kódu určeného pro evidenci čtenářů. Základní funkcí modulu je vlastní provádění a evidence výpůjček. Identifikace čtenáře, půjčených a vrácených dokumentů se provádí pomocí technologie čárového kódu. Při práci v tomto modulu je ruční vstup evidenčních čísel nahrazen spolehlivým snímačem čárového kódu - skenerem. Modul obsahuje také navazující funkce, jako je tvorba statistických výkazů, tisk upomínek a v neposlední řadě pak komfortní rezervaci dokumentů. V OK Tábor je modul v běžném provozu od ledna 1993.


Evidence periodik

  Slouží k automatizaci denní evidence došlých periodik pro vlastní okresní nebo městskou knihovnu, a také pro evidenci a odběru periodik v dalších knihovnách, například v metodickém obvodu. Dovoluje získat okamžitý přehled o počtu došlých čísel periodik. Řeší informace o předplatném, o placení faktur a o dodavateli. Dle běžné knihovnické praxe umožňuje kompletaci periodik pro pozdější půjčování. Podobně jako u knih jsou periodika označována čárovým kódem pro automatizovaný výpůjční protokol. Současně může modul poskytnout čtenáři informace, zda je určité periodikum odebíráno a jaké je poslední došlé číslo. Knihovnicím vytváří základní podklady pro urgence nedodaných čísel periodik. Samozřejmostí jsou statistické přehledy a údaje o evidovaných periodikách a součty předplatných.


Komunikace

  Tento modul byl první snahou o řešení dávného snu všech českých knihovníků o dostupnosti informací o fondech knihoven v rámci republiky. V současnosti doporučujeme praktičtější a univerzálnější řešení na bázi sítě Internet : WWW katalog, sdílenou katalogizaci, E-mailovou komunikaci při vyřizování MVS i oznámení čtenářům ( modul EMVS ).


Analytický popis

  Modul vychází z původního rešeršního systému TYPHOON III, který byl na několika knihovnách využíván. Zpracovávaný záznam však nyní obsahuje kompletní soubor údajů pro popis článků periodik, včetně anotace neomezeného rozsahu a neomezeného počtu klíčových slov. Modul dovoluje vyhledávání dle všech ukládaných informací (včetně anotace) ve dvou přístupech: pro knihovníka a ONLINE pro čtenáře. Tiskové výstupy jsou koncipovány podle nové normy, respektující mezinárodní směnitelnost. Modul obsahuje rovněž možnost importu a exportu dat, zpracovávaných v jiných knihovnách, používajících LANius. Zdrojem dat však mohou být také dokumenty textových editorů, včetně moderních v grafickém prostředí WINDOWS.


Statistika

  Tento modul zpracovává dvě hlavní oblasti statistiky knihoven. Je to statistický deník té knihovny, která používá knihovní systém LANius ve svém provozu a celoroční statistické výkazy a jejich sumáře pro požadovaný region (metodický obvod). Režim statistický deník umožňuje průběžně zjišťovat stav sledovaných ukazatelů za jednotlivá oddělení i za celou knihovnu v libovolných časových obdobích, chybně vložené údaje opravit, zjištěné výsledky tisknout.V režimu roční statistiky se ukládají údaje, získané z jednotlivých knihoven. Program zpracuje požadované sumáře a současně vypočítá některé ukazatele, charakterizující činnost knihovny. Tyto ukazatele lze sledovat jak pro jednotlivé knihovny, tak pro celé skupiny knihoven - např. MLK jednoho metodického obvodu ap.


Regionální databáze

  Je to modul, který komfortně řeší zpracování regionálních databází, zejména regionální osobnosti. V současné době obsahuje i evidenci regionálních událostí, míst vztahujích se k nim apod. Tento modul nové generace dovoluje v budoucnu zpracovávat libovolnou agendu potřebnou pro veřejnou knihovnu. Vkládání dat podstatně usnadňují slovníky, které systém automaticky doplňuje. Podobně jako ostatní moduly dovoluje rychlé vyhledávání informací podle jakéhokoli kritéria. Výsledky vyhledání jsou k dispozici v několika formátech na obrazovku nebo tiskárnu. Pro další zpracování výsledků vyhledání je modul vybaven exportem do textových editorů.


Výměnné soubory

  Modul umožňuje snadnou a přesnou evidenci výměnných souborů knih. Na zvolenou knihovnu je možné vytvářet výměnné soubory v minimálně měsíčním intervalu. Vlastní evidence je velmi snadná a využívá technologie čárového kódu. Při vytváření výměnného souboru je uživatel automaticky upozorněn na případné zapůjčení knihy jiné knihovně a na skutečnost, že kniha nebo titul byla již knihovně v předchozím období zapůjčena. Modul dále umožňuje mezi knihovnami evidenčně převádět celé výměnné soubory nebo jejich části. Ke konkrétní knihovně je možné zobrazit kompletní přehled všech vypůjčených knih. Zároveň lze získat kompletní historii výpůjček vybrané knihy či titulu. Modul umožňuje zobrazit či vytisknout seznam knih zvoleného výměnného souboru členěný do tematických oblastí. Dalšími výstupy jsou přehledový seznam a seznam nevrácených knih. Součástí modulu jsou dále statistické přehledy. Je možné získat přehled o členění svazků do tematických oblastí a průměrný počet svazků v souboru.


Revize fondu

  Modul Revize je určen pro knihovny, které mají zpracován celý fond daného oddělení a používají nejméně 1/2 roku výpůjční protokol. Pomocí tohoto modulu je možno udělat fyzickou revizi celého oddělení velmi rychle a přesně. Výhodou je skutečnost, že modul nekontroluje jen přítomnost knihy, ale může kontrolovat i její správné umístění na regálu. I tento modul využívá čárových kódů. Výsledkem revize je seznam postrádaných knih. Po určitém (libovolně dlouhém) období dohledávání ztrát máte možnost všechny nenalezené knihy automatickým režimem odepsat. K provedení revize máte možnost si zapůjčit tzv. dlouhé revizní skenery, které by měly dosáhnout do všech koutů vaší knihovny.


Audiovizuální média ( AV )

  Modul je integrován jako rozšíření funkcionality modulů katalogizace, vyhledávání a výpůjční protokol. Toto rozšíření dovoluje provádět katalogizaci gramodesek, magnetofonových kazet, CD a DVD disků, videokazet, elektronických zdrojů a dalších příbuzných druhů dokumentů. O každém titulu je možno zadat velké množství údajů dle pravidel a samozřejmě i rozepisovat jednotlivé skladby, popřípadě i části skladeb. V dalších modulech je potom možné zadaná AV-média vyhledávat a půjčovat opět pomocí technologie čárového kódu.


Personalistika

  Obsahuje dvě základní databáze - seznam knihoven okresu a evidenci pracovníků. Vznikl na základě požadavků Městské knihovny Tábor.


Dispečink studovny pro Internet

  Je to modul, který zjednodušuje evidenci přístupu čtenářů k síti Internet. Díky tomuto programu má obsluha ve studovně či informačním oddělení neustálý přehled o využití počítačů pro přístup na Internet. Umožňuje stopovat určitý čas vyhrazený návštěvníkovi u každého počítače. Modul vizuálně i zvukově signalizuje uplynutí této doby. Dovoluje provádět rezervace času jednotlivých počítačů zpřístupňujících Internet v knihovně libovolně dopředu pro jednotlivé čtenáře knihovny. Zároveň vypočítává poplatky a tiskne účtenky za pronájem. Podstatnou výhodou je automatické vedení přesné evidence o využívání těchto služeb a možnost tisku statistiky využití. Program funguje pouze pod Windows.


Dětský ONLINE katalog

  Usnadňuje práci s počítačem dětem školního věku i těm, kteří ještě do školy nechodí. Formou symbolů - obrázků nabízí seznam nejžádanějších žánrů dětské beletrie a oborů lidské činnosti či vědy a kultury. Zároveň dovoluje plnohodnotné vyhledání záznamů pro starší děti, zkušené uživatele, podle jména autora, názvu a klíčových slov. Obrázková část pro nejmenší čtenáře je volně nastavitelná podle užívaných klíčových slov a zvyklostí knihovny. Celým katalogem děti provází animovaná postavička housenky.


Elektronická meziknihovní výpůjční služba

  Tento modul je velice úzce napojen na výpůjční protokol integrovaného knihovního systému LANius. Zde totiž probíhá evidence čtenářských požadavků MVS, která vrcholí vlastním tiskem žádanek a jejím odesláním poštou. Seznam organizací žádaných v rámci MVS obsahuje nyní vstupní pole pro zadání E-mailové adresy organizace. Při využití modulu EMVS jsou pak místo tisku žádanek požadavky automaticky odeslány pomocí elektronické pošty sítě Internet žádané knihovně většinou přímo pracovníkovi, který má MVS na starosti. Forma E-mailu odpovídá požadavkům NK ČR , SVK nebo STK. Kromě této základní funkce dovoluje modul EMVS velice snadno zjednodušit a zlevnit posílání oznámení o připravenosti rezervovaného dokumentu či o upomínce z prodlení čtenáři. Podmínkou je znalost adresy schránky elektronické pošty čtenáře popř. organizace. Pokud čtenář vlastní mobilní telefon s možností příjmu zpráv SMS, je možné, aby si zřídil E-mailovou adresu a informace o rezervacích či upomínkách dostával přímo na svůj mobilní telefon. Modul EMVS lze použít i pokud má vaše knihovna pouze telefonické připojení k Internetu.


Nadstandardní funkce výpůjčního protokolu

  Tento modul obsahuje : Profesionální vyhledávání čtenářů s možností tisku jejich adres na obálky nebo nálepky, profesionální vyhledávání knih a AV-médií přímo přes výpůjční protokol bez nutnosti jeho ukončování-přeskoku a tisk seznamu přečtené literatury s možností označování před tiskem-jako seznam k maturitě včetně autorů.


WWW katalog

  Tato část systému pracuje na aplikačním serveru ( IIS nebo Apache ve Windows 2000/XP/2003/2008 ). Primárním účelem je ON-LINE vystavení databáze dokumentů knihovny na mezinárodní síti Internet. Díky tomu lze však i v prostředí Intranetu včetně rozsáhlých podnikových sítí realizovat možnost vyhledání fondu knihovny pomocí běžného prohlížeče sítě Internet. Je možné modul nakonfigurovat tak, aby čtenáři knihovny umožnil ( po jednoznačné identifikaci ) např. pohled na své uživatelské konto nebo provést rezervaci dokumentu. Podrobný popis, technické předpoklady a další doporučení pro WWW katalog naleznete zde !


Sdílená katalogizace

  Tato část zajišťuje automatickou, rychlou a bezobslužnou ( při trvatém připojení k Internetu ) výměnu záznamů nových knih, map a hudebnin mezi knihovnami připojenými na mezinárodní síť Internet. Nový záznam je do 4 hodin po vložení připraven ke zkopírování na všech spolupracujících knihovnách. Tím je omezena nutnost multiplicitní katalogizace dokumentů. Podrobný popis sdílené katalogizace najdete zde!


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz