Knihovní systém LANius verze 3.30

! Verze 3.30 je distribuována od června 2002. Pokud tuto verzi ještě nemáte, kontaktujte svůj servisní bod !


Pro připomenutí - VŠECHNY MODULY

tiskové výstupy - v okamžiku vyvolání tisku, kdy se objeví hlášení ”Založte list do tiskárny” máte následující možnosti, jak výstup usměrnit:
Klávesy 1,2 ... - číslo tiskárny v síti (možnost poslat tisk na jinou tiskárnu než na vlastní, máte-li je zadané v lokálním nastavení tiskáren)

O - Výstup na obrazovku - ukázka, jak bude výstup vypadat na tiskárně
S - výstup do souboru - následuje zadání jména souboru a kódování. Soubor má automaticky koncovku TXT a bude uložen v adresáři LANIUS\TXT ( pokud není zadána jiná cesta k uložení souboru ).
E - výstup do e-mailu ( má-li knihovna licenci na EMVS ). Následuje zadání adresy. E-mail odesílá modul LWWW nebo ISHARE.

1. MODUL - Doplňování údajů

- Implementován protokol Z.3950 klient na stahování autorit - viz ceník systému LANius
- Mazání všech hlavních typů záznamů v 1. modulu (objednávky, knihy, AV média, autority) je automaticky zaznamenáváno, přístup do přehledu je součástí modulu X - Nastavení systému.

Objednávky

Vkládání
- Rozdělení - signatura rozšířena na 20 znaků v souladu se záznamem pro knihy.

Opravy
- Filtr - tlačítko <Změny> umí nově smazat (odstranit) vyfiltrované záznamy. Před provedením akce se pro jistotu se ještě ptá, zda chcete záznamy určitě vymazat. Pokud je pro objednávky vyfiltrováno více než 500 a pro knihy více než 1000 záznamů, ptá se raději celkem 2x. Pokud je v LANiusX definováno heslo na mazání v 1.modulu, musíte jej před vstupem do okna Změny zadat.

Knihy

Vkládání
- možnost ukládat nové knihy (i AV média) v přírůstkové řadě nad 5000000. V okně Plní je nový křížek [X] Přidělovat přírůstková čísla nad mez. Standardně je mez 4999999 pro knihy a 499999 pro AV média. Mez lze změnit v LANiusX a nastavit ji podle potřeb uživatele. Novou funkci lze využít při zpracovávání regionálního fondu. Tak bude zapsán do přírůstkové řady pověřené knihovny, ale v rozdílném rozmezí přírůstkových čísel.

- Retro – kontroluje přírůstková čísla podle toho, zda je zaškrtnuté [X] Přidělovat přírůstková čísla nad mez v dialogu Plní
- Nastavení - Nabízet slovník autorit - platí i pro AV média a původce
- ve vstupních polích, kde se má používat volba Nejisté a uživatel tam přesto vyplní hranaté závorky ručně, zobrazí systém upozornění.
- Pohled do slovníku autorů - možnost vyfiltrovat pouze regionální jména pomocí <F1>. Filtr lze použít i v údržbě slovníku autorů a autorit.
- druh dokumentu - [kart.dokument] uvádí katalogizační lístek podle vyplněného pole Měřítko v Dalších údajích (místo podle “cm” v rozsahu). Platí pro záznamy s datem vložení od roku 2000
- Pohled do objednávek - již netituluje podle AUTOR,NAZEV,CAST
- dohledává podle celého názvu a autora, dříve jen podle prvních 10 znaků.
- Hromadná kopie - úprava okna rozdělení signatur. Na základě rozdělení z objednávek již kopie funguje i v případě, že v prvním rozdělení je 0 kusů.
- Část - pole nyní vyhrazeno pro číselné zadání pořadí dílu arabskými číslicemi s tečkou. Text pořadí dílu uvedený v prameni popisu se uvádí výhradně do pole Další, které snadno vyvoláte pomocí tlačítka <Část>. Z vloženého textu se ve většině případu automaticky vygeneruje číslice pro krátké pole Část. Tento údaj se využívá pro výsledky vyhledání a rezervace ve 3. modulu.
- Pořadí vydání - upozorňuje na chybu zápisu l. (malé L místo jedničky). Pokud je v okně vybrána volba “dopl.”, nehlásí omyl s “l”. V okně Pořadí vydání byl Dotisk -dot. nahrazen České - české
- Rozsah - opravena možnost dalšího psaní textu po výběru některého z předdefinovaných textů - Klíčová slova - při vkládání lze přepnout na nabízení slovníku autorit. Takto uložená klíčová slova jsou automaticky zařazena do skupiny: Jména osob
- Poznámky - přidány 302 Poznámky ke kódovaným informacím, 303 Poznámky k popisným informacím, 324 Poznámky o původní verzi
- Návěští poznámek - <F1> přidáno dopředu: Název originálu:
- Tisk katalogizačních lístků - k vyvolání okna lze použít standardní funkční klávesu <F8>

Opravy
- funkce na čtení čárových kódů (zeleně vlevo nahoře) byla v 1.modulu aktualizována, takže nyní ji umí také scannery používající BackSpace.
<F1> Vkládání - tlačítko Pohled do fondu funguje, ale pozor na vyplněné ISBN a Část. Pokud nesouhlasí, záznam v databázi ISHARE nebude nalezen.
- Filter - přírůstková čísla dovolují výčtem vypsat a vyfiltrovat najednou až 15 různých přírůstkových čísel. Lze využít při hromadném tisku katalogizačních lístků.
- tlačítko <Změny> - přístup omezen přes heslo (nastavené v LANiusX ) + nová možnost smazat všechny vyfiltrované záznamy
- po <F7> se objeví jednoduchá statistika vyfiltrovaných záznamů, <F8> tisk seznamu

Tisk katalogizačních lístků
- tisk lístků pro generální katalog spojuje přírůstková čísla záznamů se stejnými hodnotami polí autor1,nazev1,cast a nově i s ISBN (vždy pouze za aktuální rok)
- lístek do generálního katalogu nezobrazuje text názvu za hvězdičkou
- Vkládání Nastavení dovoluje zadat odstránkování po určitém počtu lístků + volba pro CANON BJ300 ušetří jednu řádku pro tisk kat. lístku. (umístí cenu a př.číslo na jednu řádku)
- pokud je nastaveno Automatické určování počtů lístků pro tisk při hromadné kopii odtrhává písmennou čast signatury prvního svazku (ze kterého kopie vychází). Výjimkou je signatura oddělení pro děti: “M” a číselná signatura
- tisk skladové signatury na lístek se zapíná nyní ručně. Není standardně zapnutý při doinstalování SKLADY.DBF

- lístek staré normy zobrazuje pořadí dílu z pole Další
- scannerem lze zadávat přírůstková čísla v režimech Tisk knižních lístků a Tisk katalogizačních lístků a Tisku čárového kódu, hlavně včetně režimu Opravy chybných štítků.

Seznamy

- přírůstkový
- umí zpracovat i desetitisíce záznamů, ale nezobrazí se přehled Nakladatelství na klávesu <F5>
- tisk přírůstkového seznamu na tiskárnách EPSON neruší ruční nastavení modu Condensed po dokončeném tisku, je možné tisknou více jednotlivých stran bez manipulace s tiskárnou.
Statistika - statistika fondu je ve verzi 3.30 zcela přepracována - viz příloha č. 1

- úbytkový
- tiskne zkratky nových způsobů vyřazení (placené ztráty, aktualizace), filtr podle zkratek

- dodací list
- <Seznam> - dovoluje pro načtené knihy změnu signatury formou náhrady jednoho řetězce znaků za jiný nebo za prázdno. Do prvního vstupního pole se píše původní řetězec a do druhého pole řetězec, kterým má být náhrada provedena.

Úbytky
- rozšířeny důvody vyřazení o Placené ztráty a Aktualizace
- do filtru v opravách úbytků a do úbytkového seznamu přidána možnost výběru podle jednotlivých důvodů odpisu
- kontroluje zda vyřazovaná kniha není součástí neuzavřené revize. Pokud ano, nelze knihu odepsat, dokud nebude uzavřena revize
- uložením <Nastavení> lze na trvalo přebírat signaturu
- Knihy + AV - úbytky rozšířeny o pole Místo vydání a Rok vydání v souladu s vyhláškou MK ČR. Tisk úbytkového seznamu je volitelně bez nebo s novými údaji a sice na A4 condensed písmem (132 znaků). Na HP tiskárnách se zapíná condensed automaticky.

Čárový kód
Abeceda - tisk písmen na hřbety knih tiskne i na laserových tiskárnách na původní štítky TÚK. Testováno na HP LaserJet 1200, 2200, teoreticky i na DeskJet.

Nutno přenastavit okraje:
mikrořádky všude 0 (nemají význam)
nad štítky 2 řádky (nastavení je jemné, 1 řádek cca 4 mm)
pod štítky 2 řádky (dtto)
mezi štítky 27 řádků (jednotka je 1/48 palce rozteče řádků)
mezi štítky 1 znak vodorovně
levý okraj 4 znaky (pokud jsou štítky v kolejničkách uprostřed)

- abecedu lze tisknout bez ohledu na to, zda byl vytištěn čárový kód
- scannerem lze zadávat přírůstková čísla v režimu Oprava chybných štítků, tj. výčet patnácti políček pro přírůstková čísla

Údržba slovníků
- Autority a autoři - první zdroj ověření dat je možné uvést libovolně dlouhý. Pokud je zdrojů více, ostatní se uvedou do Dalších údajů - pole 810 - jako dříve
- Autority - slovník se stává standardní součástí 1.modulu a <Použití> vyhledává přes knihy a AV média i v klíčových slovech a původcích
- Autority - pokud je zapnutý UPDATE do NK ČR je místo tlačítka založ místní autoritu zobrazeno Aktualizace záznamu. Po stisku provede stáhnutí aktuální autority podle čísla, aby bylo možné ji následně opravit a poslat do Prahy. Opravena funkce posílání záznamů do Prahy tlačítkem Odeslat. Před odesláním nové autority probíhá automatická kontrola, zda již v bázi neexistuje. Pokud ano, není odeslání provedeno. Pokud nastane chyba při odeslání, zobrazí se zpráva generována Z3950 serverem. Nejčastěji: Modifikace pole 005 není dovolena. Znamená to, že někdo před Vámi autoritu již upravil. Proto před Vašimi úpravami je nutné záznam aktualizovat (viz první věty).

- Autority – Použití – najde použití autority i v původcích a v druhých autorech AV médií

- skupiny klíčových slov rozšířeny o pojmy v angličtině, němčině a polštině

Tisk knižních lístků
- tisk se skladovou signaturou má dvě varianty - klasickou a speciál pro Karlovy Vary a Plzeň, které mají jiný formát lístků. Tisk se řídí v Knihy>Nastavení volbou Určovat počty knižních lístků. Pokud je volba zapnutá, tiskne se na knižní lístek skladová signatura velkým fontem

2. MODUL - ON-LINE katalog

- Profi i ONLINE + LWWW - umí hledat i tvary jmen autorů podle autorit
- Profi-vyhledávání - umí [X] Vyhledávat další názvů ihned
- v pohledu do slovníku autorů umí vyfiltrovat pouze regionální jména pomocí <F1> Filtr
- při tvorbě jména souboru podle NK (CASLIN) se použije sigla
- Export do UNIMARC - tagový výstup - místo stříšek jsou dolary
- 10+2+4+6 - nepotřebují SKAT.CFG (je-li SKAT v podadresáři SKAT )
- skupiny klíčových slov rozšířeny o pojmy v angličtině, němčině a polštině

- PROFILY – při zadávání dovoluje u všech hodnot používat slovníky pomoci kláves F2,F3,F4. E-maily posílá 1x, i když má čtenář 10 různých podmínek.

3. MODUL - Výpůjční protokol

- vstup do 3.modulu lze zaheslovat (nastavuje se v LANiusX)

Čtenáři

Vkládání
- po vložení jména se též dívá do archivu, zda-li tam není již uložen čtenář s tímtéž jménem
- v poli číslo čtenáře lze stisknout F1 na přidělení nejnovějšího čísla čtenáře. Po stisku této F1 se raději ještě zeptá (akci lze zrušit klávesou ESC)
- registrace umí též čtenáře narozené po roce 2000 včetně
- umí všude místo rodného čísla zobrazovat datum narození. Tato volba je po přechodu na verzi 3.30 přednastavena (evidence rodných čísel je zakázána Úřadem na ochranu osobních údajů)

- automaticky nastavuje pohlaví čtenáře – podle “-ová”. Umí zařadit i jména jako Černá, Stará apod.
- pokud dáte ve vkládání čtenářů Esc nebo <Konec> na novém neuloženém záznamu čtenáře, zeptá se, chcete-li jej uložit
- e-mailové adresy čtenářů se zapisují do nového pole E-mail. Při posílání e-mailu kontroluje formát adresy (e-mailová adresa musí obsahovat zavináč a tečku).
- pokud do nového pole “PIN pro web” vyplníte maximálně 6 číslic, bude tyto čtenář zadávat místo RRMMDD při autorizaci na webu

Opravy
- hromadné archivace čtenářů přesunuty do modulu LANiusX - přístup přes heslo
- i před ručním přesunem čtenáře do archivu kontroluje, nemá-li výpůjčky
- při načtení čtenáře z archivu a po zadání správného hesla nabídne vyjmutí čtenáře z archivu (dá jej na to oddělení, kde byl čtenář načten)
- opraveno hledání čtenářů umístěných v archivu
- lze po stisku F8 tisknout seznam čtenářů, tisk z oprav umí tisknout podle nastaveného řazení
- seznam čtenářů v rámci jednoho dne řadí opět podle čísla čtenáře
- filtr a řazení čtenářů podle věku umí i rok narození 2000 a výše

Statistika
- statistiky registrací umí počítat údaje i za více let dohromady

Tisk
- tisk přihlášek umí též čtenáře narozené po roku 2000 včetně

MVS

- při hledání lze použít slovník i v poli název

Výpůjčky

ONLINE
- pokud půjčíte několik dokumentů, přepnete na vracení a některé z nich zase vrátíte, odečtou se zpět ze statistik
- pokud již měl/má čtenář titul půjčený, je v nastavení možno zapnout, aby se ptal: Půjčit ANO/NE ?
- kontroluje, zda půjčovaný dokument není právě půjčen v modulu 9 (Výměnné soubory)
- po načtení čtenáře, který je v archivu, lze jej vyvolat nově také po zadání jeho rodného čísla
- před rezervací knih hlásí, měl-li již titul někdy půjčený
- pokud systém při rezervaci zjistí, že titul měl čtenář již půjčený nebo by titul měl být v dispozici, kromě upozornění hlášením i pípne
- při vyřízení rezervace zobrazuje i číslo čtenáře
- před přeregistrací zobrazuje datum, kdy platil tu minulou (jen před registracemi, které nejsou na 365 dní)
- pomocí kódu 9999989 lze evidovat počty registrovaných informací ( přičte +1). Zobrazuje se ve statistickém výkazu

Informace
- pokud v režimech Info o .. dáte záznamy např. za 1 den, zobrazují se i dnes vrácené výpůjčky (tj. nově zobrazuje i vyřízené záznamy podle jejich datumu vrácení )
- o knize - lze zadat signaturu a použít F2

- lze řadit i podle jména čtenáře
- o čtenářích – lze řadit nejen podle názvu, ale i podle přírůstkového čísla
- po smazání záznamu o odeslání/ /tisku upomínky ji znovu zobrazí v Tisku upomínek
- o poplatcích - lze při filtrování zvolit více “jiných” poplatků zároveň ( např. kopírování+rezervace )
- rezervacích - po F3 (Změna) lze zrušit, že rezervace již byla mailována

o periodikách – pokud necháte prázdné číslo časopisu, po stisku <Budiž> naskočí poslední číslo v daném roce
- o upomínkách - nový režim - lze zobrazit seznam upomínek za zvolený den nebo období a též jej vytisknout. Pokud v tomto režimu smažete údaj o tisku/mailu upomínky, bude potom čtenář do režimu “Tisk upomínek” zařazen znovu ( pokud mezi tím nepřišel ). Tato funkce tedy umožňuje nový tisk.

Nastavení
+ X - volitelný text pod přihlášku čtenáře lze zadat na 2 nebo 3 řádky a lze jej zadávat centrálně přes LANiusX. Pokud ovšem necháte v LANiusX 1.řádku volnou, používá se stále původní lokální text

- nově - nastavení tisku účtenek – umožňuje nastavit jinou délku stránky (A4/A5/vlastní). Umí tisknout účtenky na laserovkách na menší formát papíru než A4

Tisk
Upomínky - nad upomínku se tiskne dnešní datum, tj. datum tisku
- bylo vylepšeno počítání upomínek, pokud mají oddělení společné návštěvníky. Doposud počítal upomínku jen na prvním oddělení, kam čtenář přišel a na druhém ne (nyní ji tedy nově vypočítává na obou odděleních). NADÁLE ALE PLATÍ : Na jednom z takto propojených oddělení se nedělá odchod - tj. odpadají zde důležité operace jako Prodloužení výpůjček, upozornění rezervací ..atd...
Rezervace - opraveno “Rezervace byla vytištěna dne ...” (neznáme ho). Zrušeno dávání rezervace pod 01.01.1999 při půjčení jinému čtenáři
Seznamy - v seznamu nejžádanějších knih lze zvolit [X] Jen naučná

4. MODUL - Evidence periodik

- “Brožury” (OPM), které nemají vyplněné pole Číslo, se nepočítají do statistiky výpůjček periodik, ale knih. Pro statistiku respektuje jejich tématiku

6. MODUL - Analytický popis

- vkládání - kontroluje rok časopisu
- na katalogizační lístek přidána pole 200i a 200h (+ interpunkce )
- do UNIMARC exportu se generuje pole 200f (není-li vyplněno)
- ON-LINE - umí hledat autory i názvy s prvním malým písmenem
- v nadpisu okna je uvedena již starší možnost <F1> Řazení
- umí hledat i v dalších autorech

8. MODUL - Regionální databáze

- vkládání – dnešní datum lze vyvolat klávesou F2

- pokud v kalendáriu neuvedete měsíce, počítá celý rok. Vyhledávání dá na konec též osobnosti bez uvedeného měsíce

9. MODUL - Výměnné soubory

- info o knize - knihy lze načítat také scannerem
- tiskové výstupy upraveny i pro laserové a inkoustové tiskárny např. HP

10. MODUL - Souborný katalog

- nezobrazuje po <F1> pohled do slovníku informaci o <F6>
- 10+2+4+6 - nepotřebují SKAT.CFG, je-li SKAT je běžně v podadresáři SKAT
- upraven katalogizační lístek, tak aby u jmen autorů s letopočty: a) doplňoval za oběma čárkami mezeru v záhlaví b) formátoval správně jména autorů za lomítko
- po F6 jsou knihovny zařazeny v seznamu podle města Blokováno zvětšení 1.písmena po výběru ze slovníku v ON-LINE

OUTIN

- při zadávání cesty pro zdroj podporuje i předem rozbalená data + (řídí se podle toho zda cesta obsahuje koncovku ARJ nebo ne!!)
- umí načítat ISO soubor UNIMARC z Clavia + oprava bez SKLADY.DBF
- při připojování mohou ostatní uživatelé pracovat v LANiu (rozhodně by však neměli vkládat nové i retro záznamy!)

OUTINAV

- při zadávání cesty pro zdroj podporuje i předem rozbalená data + (řídí se podle toho zda cesta obsahuje koncovku ARJ nebo ne!!)
- nastavení automatu je sdíleno s OUTINem pro knihy. OUTINAV si sám přidává \AV k nadefinované cestě v SIGLA.MEM. Pro ruční zadávání je však třeba zadávat plnou cestu: napr. N:\LANIUS\AV. Upozornění: Automat OUTINAV nepodporuje při připojování volbu: Připojit pouze signaturu

ÚBYTKY

- upraveno řazení podle skladové signatury
- upraveny na novou strukturu UFOND. POZOR - v rámci kooperace se předpokládá nasazení nové verze současně i na pobočkách.

1. MODUL - Doplňování údajů - AV média

Vkládání
- možnost ukládat nové AV média v přírůstkové řadě nad 500000. V okně Plní je nový křížek [X] Přidělovat přírůstková čísla nad mez. Standardně je mez 499999 pro AV média. Mez lze změnit v LANiusX a nastavit ji podle potřeb uživatele
- možné zapnout pohled do slovníku autorit jako v knihách pomocí volby Knihy>Vkládání>Nastavení> [X] i pro AV. Ovšem zapne se pouze pro F1 - Pohled do slovníku. Klávesy F2,F3,F4 vyvolají původní slovník autorů. (Důvodem je fakt že NK zatím nemá v autoritách korporace.)
- Další údaje rozšířeny o další údaje fyzického popisu,ISSN a URL. Tyto údaje se objevují i na katalogizačním lístku, URL odkaz je na WWW katalogu aktivní.
- katalogizační lístek umí zobrazit více stejných řádek z Dalších údajů - rozsah. Záhlaví z názvu odtrhává francouzské předpony: Le, La, Un
- Poznámky - přidány 302 Poznámky ke kódovaným informacím, 303 Poznámky k popisným informacím, 324 Poznámky o původní verzi

Opravy
- Filtr - tlačítko <Změny> umí nově i smazat (odstranit) vyfiltrované záznamy. Pro jistotu se ještě ptá, zda určitě ano. Pokud je pro objednávky vyfiltrováno více než 500 a pro knihy více než 1000 záznamů, ptá se celkem 2x. Pokud je v LANiusX definováno heslo na mazání v 1. modulu musíte jej před vstupem do okna Změny zadat
- po stisku <F7> se objeví jednoduchá statistika vyfiltrovaných záznamů
- rozšířen o přírůstková čísla včetně možnosti výčtu

Slovníky
- Autoři>Použití - jako u knih klávesa <F5> umožňuje opravu jména
- Úbytky knih a AV rozšířeny o pole Místo vydání a rok vydání v souladu s vyhláškou MK ČR. Tisk úbytkového seznamu je volitelně bez nebo s novými údaji a sice na A4 condensed písmem (132 znaků). Na HP tiskárnách se zapíná condensed automaticky

Vyhledávání

- upraveno zobrazení údajů v okně Kusy u výsledku vyhledávání

LANIUSX -Nastavení systému

- umožňuje nastavit nejmenší licenci do 5000 svazků, ostatní moduly vydané ji umí hlídat

Nastavení

Ostatní centrální nastavení
- dovoluje zadávat čárový kód bez prefixu do CKODY.DBF ve vkládání knih 1. modulu
- dovoluje zadat mez pro přidělování přírůstkových čísel v režimu Nové pro knihy a AV média. Standardně je mez nastavena pro knihy na 4999999 a 499999 pro AV. Pomocí této meze se řídí i : - nové číslo příjemky v režimu Nové knihy / AV média
- výpočet statistiky přírůstků a úbytků (volitelně)
- upozornění na nevhodné přírůstkové číslo ve vkládání RETRO (celé je to dobré pro přenos záznamů knih/AV médií na MLK a následné půjčování těchto dokumentů v MLK přes 3.modul) - podle hesla: “zůstane-li původní přírůstkové číslo, lze snadno půjčit přes původní čárový kód”

Nastavení pro 3. modul
- vstup do 3.modulu lze zaheslovat (nastavuje se v LANiusX)
- volitelný text pod přihlášku čtenáře lze zadat na 2 nebo 3 řádky a lze jej zadávat centrálně přes LANiusX. Pokud ovšem necháte v LANiusX 1. řádku volnou, používá se stále původní
lokální text.
- nastavení oddělení - rozšířena pole Opravy a Registrace
- centrální nastavení 3.modulu - lze zpět zapnout rodná čísla všude ve výpůjčním protokolu (! ale nedoporučujeme to !)

Servis dat

Knihy
- přidána Kontrola duplicit přírůstkových čísel
- Úprava pole Část - uloží pouze číslo, původní text převede do “Další” aby byl na lístku

AV média
- přidána Kontrola duplicit přírůstkových čísel
- přidána kontrola vazebního pole LEVEL na duplicity

Autority - viz příloha č. 2 - Metodika pro práci s autoritami
- Aktualizace autorit z externích bází (ČNB, SKAT) místo AUTOIN.EXE
- Doplnění letopočtů do záhlaví autorů z autorit
- Smazání určitých autoritních záznamů
- Export jedinečných autoritních záznamů pro NK Praha
- Připojení Autorit z ČNB pomocí ISO souboru - převod je logován do souboru LANIUS\TXT\importau.log

Smazané záznamy
Možnost procházení a filtrování tabulkou smazaných odstraněných záznamů v prvním modulu.

Archivace čtenářů
( pouze přesunuto z LANius3 )


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz