Postup prvotního nastavení systému Clavius REKS

Základní společné podmínky pro provoz :
Knihovní systém Clavius verze 4.55 a výše varianta SQL nad databází min. MS SQL 2008 nebo MySQL 5.0.
Pro přístup k datům v regionální databázi jsou připraveny dvě varianty podle nároků a schopností uživatele :

Varianta plnohodnotná ( některé principy jsou podobné s variantou 1) připojení poboček )
- přistupuje vzdáleně k plně funkčnímu rozhraní všech dostupných modulů knihovního systému Clavius REKS

Varianta zjednodušená
- používá jednodušší webové rozhraní umožňující provádět základní sadu operací prováděnou v malé knihovně
Pro většinu obecních knihoven s fondem cca 5.000 svazků je určena Varianta zjednodušená (přes web).

Základní nastavení společných parametrů Clavia : (NUTNÉ provést před použitím REKS přístupu)
1) Definiční proměnné síťové : Nastavení tématiky proměnná xntematika

Pro REKS musí být hodnota vždy třímístná !
- První číslice zleva je vždy jednička
- pak následuje číslice tématiky pro REKS knihovny
- poslední číslice je hodnota pro hlavní knihovnu

např. :
102 - REKS je externí TEMATIKA.PRG, hlavní knihovna - verze "Pro veřejné knihovny"
130 - REKS je "Pro malé veřejné", hlavní knihovna - vlastní externí TEMATIKA.PRG"
140 - REKS je prázdná tématika řídí se rolovátkem, hlavní knihovna - vlastní externí TEMATIKA.PRG"

2) Definiční proměnné síťové : Nastavení zobrazování titulů založených REKS knihovnou xnJakVidetUbytky

0 NEzobrazuje odepsané svazky ani tituly. Ty převádí do pravých deziderát (typ='D'). Pravá dezideráta = jsou vidět pouze v akvizici
1 Zobrazuje odepsané svazky. Nezobrazuje tituly. Ty převádí do pravých deziderát (typ='D'). Pravá dezideráta = jsou vidět pouze v akvizici
3 Zobrazuje odepsané svazky i tituly. Ty převádí do NEpravých deziderát (typ='d'). Nepravá dezideráta = jsou vidět v akvizici i katalogizaci
7 Zobrazuje odepsané svazky i tituly. Ty převádí do NEpravých deziderát (typ='d')  Nepravá dezideráta = jsou vidět v akvizici i katalogizaci
+ ukazovat tituly založené REKS knihovnou (typ='R') v :
  8 akvizici
  4 katalogizaci
+ V katalogizaci ukazovat odpisy :
  2 titulů
  1 svazků

Základní společný postup definice nové knihovny používající Clavius REKS :
- Přihlásit se jako správce systému do katalogizačního modulu (CLAVIUS.EXE)
- Zvolit volbu Základní informace o knihovně v menu Pomůcky a zvolit ikonu Nový
- Následuje průvodce přidáním nové knihovny, který je třeba projít a dokončit :
   1) Zadáte jméno definované knihovny a prefix (číslo zobrazené na konci si poznamenejte asmažte, je to vnitřní ID knihovny)
       Přednastavené voliče měňte pouze po konzultaci s autory, zajišťují definování společných hodnot v definičních tabulkách.
   2) Zadáte zkratku uživatele (typicky první dvě písmena z názvu obce), Název uživatele : např. Dub knihovna REKS
       zkrácený název : Dub (pro přihlašování přes WWW) a heslo např. : dub123 (toto heslo platí pro webový přístup)
   3) Zkratku oddělení neměňte, bude odpovídat ID knihovny. Jméno oddělení = opět jméno obce.
       Rozsah čísel čtenářů volte z rozsahu který je dostatečně mimo čísla čtenářů regionální knihovny
       např. od 200001 do 209999, druhou REKS knihovnu pak 210001-219999 a tak dále po 10000.
   4) Průvodce dokončíte a následně doplníte některé údaje na hlavní kartě (adresu, telefon a standardní hodnoty)

Následující den po nočním regenerování stránek WWW katalogu (možno vyvolat funkcí regen ihned)
začne fungovat lokální katalog malé knihovny na : adresa katalogu knihovny/jméno knihovny např. www.xyz.cz/dub
je funkční i přístup jednoduchou metodou přes web na : adresa katalogu knihovny/l.dll?reks např. www.xyz.cz/l.dll?reks
Pro přihlášení do webového REKS použijte jméno uživatele z pole Syst. jméno a Heslo v tabulce uživatelé.

Možnosti nastavení WWW katalogu malé REKSové knihovny
Aby REKS fungoval v nových moderních rámech je potřeba nakopírovat složku REKS do WWWROOT\KATALOG\REKS.
Pokud je třeba pro nastavení katalogu použít INI např, pro CSS styl je třeba jej nakopírovat do LWWW\SLOVNIKY\DUB

Vytvoření společného regionálního katalogu všech REKS knihoven
Ve výpůjčním protokolu volba Systém > Nastavení > WWW katalog přidat řádku např. /skat a do sloupce idknih uvést pomlčku.
Odkaz na regionální katalog pak přidejte do souboru FOOTER.HTM, aby se zobrazoval dole vždy viz : zde.

Tisk čárových kódů pro nově založenou knihovnu provede metodička na hlavní knihovně po přihlášení
do "svého" Clavia v menu Výstupy > Čárový kód > Výčtem s tím, že zadává celý kód včetně prefixu
Např. 428590333333 až 428590334332 tj. tiskne 1000 kódů, které jsou vždy společné pro knihy i periodika.

Ve zjednodušeném přístupu přes webové rozhraní čárový kód NEODPOVÍDÁ přírůstkovému číslu !
tiskne se dopředu a lepí se na evidované dokumenty, tak jak jej počítač nabízí. Knihy i periodika používají shodnou řadu.
Upozornění : Přírůstková čísla a čárový kód se nesmi shodovat ani nesmí být jejich číselné řady definovány blízko sebe.

Nastavení přírůstkového čísla provede správce systému REKS po nahlášení posledního použitého přírůstkového čísla
nové knihovny, kterou do REKS definujete. Toto číslo se uvede v definičních tabulkách do příslušné řádky KN v NEWID.
Vkládá-li knihovna retro, nabízené nové přírůstkové číslo přepíše starým a svazek uloží, nové číslo se nabídne příště.
Upozornění : Vkládat svazky dokumentů lze u webového rozhraní v jednom okamžiku pouze z jednoho PC !!!

Přípravu evidenčních listů periodik pro nově založenou knihovnu provede metodička na hlavní knihovně
po přihlášení do "svého" Clavia, ale pod loginem uživatele nové knihovny. V menu Katalog > Periodika postupně
založí evidenční listy u těch titulů periodik, které malá nová knihovna odebírá popř. připraví listy pro starší ročníky.
Vlastní evidenci periodik a lepení čárových kódů provádí pak knihovna pomocí webového rozhraní přímo.
Upozornění : Evidovat čísla periodik lze u webového rozhraní v jednom okamžiku pouze z jednoho PC !!!

Výpůjční protokol :
Pokud čtenáři malé knihovny používají průkazky s čárovým kódem a kódy neodpovídají nastavení intervalu čtenářů,
lze je přesto používat díky nastavení ve výpůjčním protokolu : Nastavení>Význam čárových kódů.
Zde se také zadají prefixy regionální knihovny pro bezproblémové načítání č.kódů na malé knihovně.

 Výměnné soubory a REKS - Zobrazení výměnných souborů v rámci knihovny používající REKS
Podstatné pro možnost zobrazení výměnného fondu (knih ze souboru) na malé knihovně přes WWW katalog
je zvláštní označení svazků půjčených ve výměnných souborech REKSové knihovně ( hlavním účelem tohoto označení je,
 že se pak tyto svazky začnou hledat ve webovém katalogu oné REKSové knihovny ) :
1) V CLAVIUS.INI doplnit v sekci [Default] řádku LOKACEVF="XX   " kde XX je lokace výměnných souborů.
2) Nejprve 1x ve výměnných souborech na "kartě knihovny" ( tj. v menu Knihovny-Oprava ) vyplníte vpravo pole "Pro REKS",
přitom se vás ptá, zda má všechny půjčené svazky označit ( což udělejte, pokud jste jim již všechny soubory dovezli ).
3) Nově půjčené soubory označíte v Systém-Přivezení souboru nejlépe při přivezení přímo ve výpůjčním modulu REKSové knihovny
  což si mohou dělat přímo na malé REKSové knihovně sami, pokud používají plnohodnotnou variantu přístupu.
  Pro webový přístup ve Vaší regionální knihovně v modulu výměnné soubory těsně před odvezením souboru do knihovny.
4) Při návratu souboru z malé REKS knihovny do metodického oddělení regionální knihovny a vrácení ze souboru je příznak odstraněn.

Správce REKS - uživatel v Claviu, který má speciální postavení zobrazují se mu svazky všech REKS knihoven
Doporučujeme jej založit v Pomůcky>Nastavení>karta uživatelé jako nového uživatele nikoli stanovovat
správcem REKSu stávajícího uživatele pod kterým metodička běžně pracuje s Claviem v centrální knihovně.
Správce REKSu nemusí mít nastaveno právo Nastavovat, volba Výběr jiné knihovny je nově v menu Systém.

Následuje popis podstatně technicky složitější plnohodnotné varianty terminálového přístupu :

Pro přístup plnohodnotnou variantou přes terminálový server je nezbytné mít :
pro každou přistupující knihovnu resp. každé její PC zakoupenu licenci CAL Terminal services viz SELECT.
- na serveru Windows 2008 a výš povolen terminálový přístup a nainstalovány drivery tiskáren uživatelů
- nadefinované uživatele (knihovny) na serveru Windows 2008 s omezenými právy pouze ke složce Clavius,
 ale s právy připojovat se tzv. vzdálenou plochou
- vyřešeno zabezpečení omezení přístupu k serveru (VPN, selekce připojení jen z určitých adres, atp.)

Dále je třeba pro zprovoznění plnohodnotné varianty terminálového přístupu :
- Ve volbě Nastavení menu Pomůcky na záložce Uživatel dole je nyní možné přepnout na uživatele nové knihovny
   Zde doporučujeme kontrolu práv uživatele k jednotlivým druhům dokumentů a operací se systémem (právo nastavovat)
   V případě webového rozhraní nemají aktuální práva význam, ale u terminálového přístupu je jejich omezení nezbytné.

Pokud REKS knihovna bude používat pouze webové rozhraní není většinou nutné zakládat uživatele na SQL serveru.
Pokud bude REKS knihovna používat terminálový přístup nebo bude její fond vkládán z PC regionální knihovny,
je nutné definovat nového uživatele na SQL serveru s právy k databázi Clavius (provede správce SQL serveru).

Po vložení uživatele do SQL serveru je možné se jako nový uživatel poprvé přihlásit do Clavia v regionální knihovně.
Po zprovoznění terminálového přístupu k serveru se lze přihlásit jako tento nový uživatel i z PC malé knihovny po síti.

Tento dokument spravuje : Jiří Šilha


ZPĚT na hlavní stránku Otázky, připomínky : info@lanius.cz